• +371 22330877
 • bio@persc.lv
 • Pļavas iela 3A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Par atbalstu dalībai bioloģiskās laukaimniecības shēmā

Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimniecības produktu ražotāja un pārtikas apritē iesaistīta pārstrādes uzņēmuma iesaistīšanos pārtikas kvalitātes shēmās, tādējādi sekmējot kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu, apstrādi un pārstrādi un to nokļūšanu mazumtirdzniecībā.

 

Pieteikties atbalsta saņemšanai bioloģiskās lauksaimniecības shēmā var:

  1. lauksaimniecības produktu (tostarp biškopības produktu) ražotājs, kas mazumtirdzniecībā vai gala patērētājam realizē fasētus, marķētus un bioloģiski sertificētus produktus;
  2. pārtikas apritē iesaistīts pārtikas uzņēmums, kas Pārtikas un veterinārajā dienestā ir reģistrējis ražošanu mājas apstākļos (turpmāk – mājražotājs) un ražo bioloģiski sertificētus pārstrādes produktus;
  3. pārtikas apritē iesaistīts pārstrādes uzņēmums, kas ražo bioloģiski sertificētus pārstrādes produktus.

 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 746 (2023. gada 12.decembris) https://likumi.lv/ta/id/348289-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-eiropas-lauksaimniecibas-fonda-lauku-attistibai-intervence-partikas-kvalitates-shemas

 

Lai saņemtu atbalstu, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā iesniedz iesniegumu EPS sadaļā “Projekti un investīcijas” zem Lauku attīstības programmas (LAP) LA18 Atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes shēmā C0LA18.

 

Iesniegumam pievieno de minimis veidlapu.

https://www.lad.gov.lv/lv/katalogs/la-18-atbalsts-dalibai-partikas-kvalitates-shemas

 

Ja LAD pieprasa papildu informāciju, atbalsta pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas iesniedz attiecīgo informāciju EPS. Mēneša laikā pēc iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām LAD pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un triju mēnešu laikā izmaksā atbalstu.

 

Kontroles institūcija apliecina Operatora atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības shēmai, ja operators ražo bioloģisku pārtikas produktu un pēc marķēšanas saražoto galaproduktu laiž tirgū.

 

Bioloģiskās kontroles institūcija apliecina arī tāda operatora atbilstību bioloģiskās lauksaimniecības shēmai, kurš ražo bioloģiskās lauksaimniecības primāros produktus un tos piegādā bioloģiskās lauksaimniecības apstrādes un pārstrādes uzņēmumam vai kooperatīvam.

 

Operators katru gadu līdz 1. februārim rakstiski iesniedz pārskatu par iepriekšējā gadā realizētajiem produktiem, ja iepriekšējā gadā viņš atbilstošajā shēmā ir darbojies vismaz trīs mēnešus.

 

Lai sāktu darbību bioloģiskās lauksaimniecības shēmā, operators bioloģiskās kontroles institūcijā rakstveidā iesniedz:

  1. iesniegumu, norādot operatora nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā vai vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto dzīvesvietas adresi;
  2. bioloģiskās lauksaimniecības shēmas produktu izejvielu piegādātāju sarakstu;
  3. apliecinājumu, norādot realizēto bioloģiskās lauksaimniecības produktu nosaukumus un realizācijas vietas.

 

Ja dokumentu pārbaudē tiek konstatēta operatora un shēmas produkta atbilstība bioloģiskās lauksaimniecības shēmas prasībām, kontroles institūcija pieņem lēmumu par operatora iekļaušanu bioloģiskās lauksaimniecības shēmā un ievieto savā tīmekļa vietnē attiecīgās shēmas produktu sarakstu https://bio.sertificesana.lv/

 

Operators katru gadu ne vēlāk kā līdz 1. septembrim iesniedz kontroles institūcijā apliecinājumu par dalību shēmā, norādot periodā no iepriekšējā gada 30. augusta līdz kārtējā gada 31. augustam realizēto bioloģiskās lauksaimniecības produktu nosaukumus, to daudzumu un realizācijas vietas.

 

Operators reizi ceturksnī (ne vēlāk kā līdz ceturkšņa pēdējā mēneša piektajam datumam) iesniedz kontroles institūcijā informāciju par izmaiņām piegādātāju sarakstā.

Ja operators nav iesniedzis apliecinājumu par dalību shēmā, kontroles institūcija pieņem lēmumu par operatora darbības pārtraukšanu tajā, izdara attiecīgu ierakstu shēmas produktu sarakstā un par to rakstiski paziņo operatoram.

 

Pārtraucot darbību bioloģiskās lauksaimniecības shēmā, operators par to rakstiski paziņo kontroles institūcijai.

 Ministru kabineta noteikumi Nr. 461 (2014.gada 12. augusts) https://likumi.lv/ta/id/268347-prasibas-partikas-kvalitates-shemam-to-ieviesanas-darbibas-uzraudzibas-un-kontroles-kartiba