• +371 22330877
  • bio@persc.lv
  • Pļavas iela 3A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Sertifikāta piešķiršanas, uzturēšanas, paplašināšanas, sašaurināšanas un atcelšanas (anulēšanas) noteikumi un produkta marķēšanas noteikumi

I  Sertifikāta piešķiršana

  1. Bioloģiskas lauksaimniecības sertifikātu Izpildītājs izsniedz, ja Pasūtītāja darbība ir izvērtēta un atbilst normatīvo aktu prasībām par bioloģisko lauksaimniecību.

II Sertifikāta uzturēšana

2. Sertifikāts tiek uzturēts, ja Pasūtītājs  pilda sertifikācijas līguma nosacījumus un izpilda  sekojošas prasības:

2.1. atbilstības sertifikātu pielieto tikai produkcijai, kas attiecas uz šo sertifikātu;

2.2. reģistrē sūdzības par sertificēto produkciju un nekavējoties informē par to kontroles institūciju;

2.3.veic attiecīgus pasākumus nepilnību novēršanai, reģistrē veiktos pasākumus un iesniedz tos kontroles institūcijai.

III Sertifikāta darbības jomas paplašināšana

3. Sertifikāta darbības jomas paplašināšana tiek izvērtēta, ja Pasūtītājs iesniedz iesniegumu par jaunas nozares vai produktu sertifikāciju.

IV Sertifikāta atcelšana (anulēšana), apturēšana uz laiku

4. Kontroles institūcija sertifikātu aptur uz laiku, ja:

4.1 ir aizdomas vai saņemta pamatota informācija, tostarp no citām kompetentajām iestādēm vai no citām kontroles iestādēm vai kontroles institūcijām, par to, ka operators grasās izmantot vai laist tirgū produktu, kas var neatbilst bioloģiskās lauksaimniecības normatīvajiem aktiem, taču tam ir norādes par bioloģisko ražošanu, vai ja operators informē šādu kompetento iestādi, kontroles iestādi vai kontroles institūciju par aizdomām par neatbilstību.

5. Kontroles institūcija anulē sertifikātu, ja:

5.1 Pasūtītājs gada laikā pēc sertifikāta saņemšanas neveic darbību bioloģiskās lauksaimniecības jomā vai nozarē;
5.2 Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumu Nr.485 1.1 pielikumā “Neatbilstību un pārkāpumu gadījumā veicamie pasākumi” noteiktajos gadījumos;

6. Pēc sertifikāta anulēšanas vai apturēšanas uz laiku kontroles institūcija nekavējoties par to informē sertifikāta īpašnieku, PVD un produkta izplatītājus.

7. Finansiālo saistību nepildīšana var būt par iemeslu sertifikāta apturēšanai vai tā anulēšanai.

V Produkta marķēšanas noteikumi

8. Pasūtītājs bioloģiskās lauksaimniecības produktus marķē atbilstoši normatīvo aktu prasībām par bioloģisko lauksaimniecību;

9. Pasūtītājs pārtrauc bioloģiskās lauksaimniecības produktu realizāciju ar bioloģiskās lauksaimniecības produkta marķējumu, ja uzņēmumā rodas pamatotas aizdomas, ka ražotie vai no cita piegādātāja saņemtie produkti neatbilst normatīvo aktu prasībām par bioloģisko lauksaimniecību;

10. Pasūtītājs veic pasākumus, lai produktiem tiktu noņemta atsauce par to ražošanu saskaņā ar bioloģiskās lauksaimniecības prasībām, par to rakstiski informējot kontroles institūciju, lai tā varētu galīgi izlemt vai produkti realizējami ar norādi par bioloģisko ražošanu, līdz brīdim, kad būs zudušas šaubas par produkta atbilstību noteikumu prasībām.